Organisert studiearbeid

Med organisert studiearbeid menes den delen av opplæringen der elevene etter avtale med skolen arbeider på egen hånd for å nå læreplanmålene. Studiearbeidet kan være organisert eller tilrettelagt av skolen eller være selvstendig læringsfremmende studier/arbeid utenfor skolens regi.

Fra forskrift til Opplæringslova:
§ 3-47. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring […]
Organisert studiearbeid […] etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær.

Det er ikke anledning til å avtale organisert skolearbeid for å skaffe seg fri for å reise bort, til kjøreopplæring eller brukes til annet som ikke kommer inn under forskriftens beskrivelse av fravær som ikke skal føres på vitnemål.

Organisert studiearbeid kan være en måte å tilpasse opplæringen til den enkeltes behov og forutsetninger, samt at elevene i større grad blir delaktige i og tar ansvar for egen opplæring. Elevers læringsmiljø avhenger i stor grad av elevenes motivasjon og behov for tilpasset opplæring.

Ved organisert studiearbeid skal eleven levere søknad med forslag til plan for studiearbeidet til sine faglærere minst fem virkedager i forveien. Studieopplegget skal være basert på læreplanmål i fagene. Evalueringsform og leveringsfrister skal være avtalt på forhånd.

Ved vurdering av søknader om organisert studiearbeid legges det vekt på fagets/fagenes egenart, elevens ansvarsbevissthet, muligheter for individuelt studiearbeid og læringsmiljøet i klassen.

Dersom avtalt arbeid, innlevering, prøve mv. ikke er gjennomført, eller bare delvis gjennomført, kan noe av tida føres som fravær. Den enkelte elev har selv ansvaret for å holde seg a jour med informasjon som er gitt på skolen under studiearbeidet.

Søknadsskjema for organisert studiearbeid finner du under.