Organisert studiearbeid

Med organisert studiearbeid menes den delen av opplæringen der elevene etter avtale med skolen arbeider på egen hånd for å nå læreplanmålene. Studiearbeidet kan være organisert eller tilrettelagt av skolen eller være selvstendig læringsfremmende studier/arbeid utenfor skolens regi.

Fra forskrift til Opplæringslova:
§ 3-47. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring […]
Organisert

Det er ikke anledning til å avtale organisert studiearbeid for å ta fri for å reise bort, ta ferie utenom skolens ferie, eller til for eksempel kjøreopplæring

Organisert studiearbeid kan være en måte å tilpasse opplæringen til den enkeltes behov og forutsetninger, samt at elevene i større grad blir delaktige i og tar ansvar for egen opplæring. Elevers læringsmiljø avhenger i stor grad av elevenes motivasjon og behov for tilpasset opplæring. Organisert studiearbeid skal ikke være en permanent tilrettelegging. Dersom ordningen unntaksvis brukes over lengre tid, skal avtale om underveisvurdering inngås med eleven.

Ved søknad om organisert studiearbeid skal eleven levere søknad med forslag til plan for studiearbeidet til faglærer minst fem virkedager i forveien. Studieopplegget skal være basert på læreplanmål i fagene. Evalueringsform og leveringsfrister for arbeidet skal avtales på forhånd. Ved vurdering av søknader om organisert studiearbeid skal fagets/fagenes egenart, elevens ansvarsbevissthet, muligheter for individuelt studiearbeid og læringsmiljøet i klassen vektlegges.

Dersom avtalt arbeid, innlevering, prøve m.m ikke er gjennomført, eller bare delvis gjennomført, gjelder ordensreglementets bestemmelser. Den enkelte elev har selv ansvaret for å holde seg a jour med informasjon som er gitt på skolen under studiearbeidet.

Søknadsskjema for organisert studiearbeid finner du under.