Skoledemokrati

Det skal velges tillitselever i alle klasser. Tillitselevene representerer klassen i elevrådet. Tillitselevene kan også representere klassen i forhold til saker som tas opp med klassens lærere eller skolens ledelse. Elevene er representert i Skoleutvalget, Skolemiljøutvalget/folkehelsegruppa, Ansettelsesrådet og Arbeidsmiljøutvalget.


For at elevenes representasjon skal bli best mulig, er det viktig at tillitselevene tar opp saker i klassene og får støtte for det arbeidet de utfører.

Elevrådet

Fra § 11-6 i Lov om videregående opplæring:

Hver skole skal ha et elevråd som består av minst ett medlem for hver 20. elev. 

Elevrådet velger selv leder og nestleder.

Dersom elevrådet eller en femdel av elevene ønsker det, kan det holdes allmannamøte for alle elever ved skolen.

Elevrådet velges ved skriftlig avstemming.

Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser.

Alle videregående skoler skal ha Skolemiljøutvalg hvor representanter for elevene er i flertall.

 

Tillitseleven

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet og overfor lærerne og ledelsen.

Han/hun har ansvar for å lede klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

Tillitseleven velges av klassen like etter skolestart.

Det er utarbeidet «Håndbok for tillitsvalgte». Her finnes nyttig informasjon og gode råd for alle tillitselever.


Klassens time

Mål med klassens time:
Elevene får praktisk opplæring i elevdemokrati og medvirker i egen skolehverdag om både faglige, metodiske og miljømessige forhold.

Rammer for klassens time:
Hver elevgruppe har klassens time en time per uke. Klassens time er timeplanfestet. Kontaktlærer har ansvar for at klassens time startes opp fra første skoleuke og at den blir gjennomført jevnlig gjennom skoleåret, gjerne hver uke. Elevene har ansvar for å melde inn aktuelle saker og være aktive i saksbehandlingen. Kontaktlærer, tillitselev og varatillitselev har i samarbeid ansvar for innhold og gjennomføring.