Ansettelsesrådet

Ansettelsesrådet har myndighet til å tilsette arbeidstakere i statens tjeneste. Et ansettelsesråd skal ha like mange ordinære representanter for tjenestemennene som for administrasjonen, men i og med at administrasjonen i tillegg oppnevner rådets leder, har arbeidsgiversiden flertall i rådet. Regler om sammensetning, oppnevning og funksjonstid er fastsatt i personalreglementet.

Ansettelsesrådet
Ansettelsesrådet
Medlemmer Funksjon
Vigdis Gjerberg Rektor
Arnfinn Løken Ass. rektor
Helga Sofie Berg Utdanningsleder
Arvid Jørgensen Tillitsvalgt
Geir André Østensvik Tillitsvalgt
Marte Christophersen Tillitsvalgt
Stian Hansen Elevrådsleder